چون در این دنیا عزیزم داشتی،یارب به لطف

وز بسی نعمت نهادی بر من مسکین، سپاس

اندر آن دنیا عزیزم دار،زیرا گفته اند:

خوش نباشد جامه نیمی اطلس و نیمی پلاس

 

                                           انوری ابیوردی

/ 0 نظر / 7 بازدید